ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : ผลิตภัณฑ์ตะกาฟุล
25 Latest Articles
โครงการเมืองไทยตะกาฟุลออมทรัพย์ 5/5

 

 

 

 

"วางแผนอนาคตอย่างลงตัว ด้วยแผนออมเงินระยะสั้น"

 

- ไม่ต้องจ่ายเยอะ ไม่ต้องรอนาน คุ้มครอง 5 ปี ชำระเงินสมทบ 5 ปี

- เน้นการออมทรัพย์ระยะสั้นพร้อมให้ความคุ้มครองชีวิต

 

 ระยะเวลาของสัญญาตะกาฟุล

ระยะเวลาของสัญญาตะกาฟุล 5 ปี
ระยะเวลาชำระเงินสมทบตะกาฟุล 5 ปี

หลักเกณฑ์ในการขอสมัครเป็นสมาชิกตะกาฟุล

  1. อายุเริ่มของสมาชิกตะกาฟุล : 1 ปี – 70 ปี
  2. การชำระเงินสมทบตะกาฟุล : รายปี, ราย 6 เดือน, ราย 3 เดือน และรายเดือน
  3. จำนวนเงินหลักประกันตะกาฟุลขั้นต่ำ : 150,000 บาท
  4. การตรวจสุขภาพ : เป็นไปตามระเบียบบริษัท
  5. บริษัทสามารถพิจารณารับสมัครเป็นสมาชิกตะกาฟุล กรณีที่ต่ำกว่ามาตรฐานได้ (Sub-Standard)
  6. นำเสนอได้กับทุกศาสนา
  7. สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมตะกาฟุลแนบท้ายได้

 

 

ผลประโยชน์ตามสัญญาตะกาฟุลในขณะที่สัญญาตะกาฟุลมีผลบังคับ


กรณีสมาชิกตะกาฟุลเสียชีวิตภายในระยะเวลาของสัญญาตะกาฟุล
บริษัทสัญญาว่าจะมอบฮิบะห์เท่ากับจำนวนเงินหลักประกันตะกาฟุล และเงินปันผลพิเศษ (ถ้ามี) ให้แก่ผู้รับประโยชน์

กรณีสมาชิกตะกาฟุลมีชีวิตจนถึงวันครบกำหนดสัญญา
บริษัทสัญญาว่าจะมอบฮิบะห์อย่างน้อยเท่ากับจำนวนเงินหลักประกันตะกาฟุล และเงินปันผลพิเศษ (ถ้ามี)

 

 หมายเหตุ : เงินสมทบตะกาฟุลของแบบตะกาฟุลนี้ไม่สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประกาศอธิบดี   กรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 30 ธ.ค. 51  

 

โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในสัญญาตะกาฟุล
© 2555 บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต Login