ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : ผลิตภัณฑ์ตะกาฟุล
25 Latest Articles
ตะกาฟุลคุ้มครองตลอดชีพ 95/20

 


 

 

 "หลักประกันคุ้มค่า  ครอบครัวอุ่นใจ"

 

- มั่นใจได้ว่าครอบครัวจะสามารถมีเงินทุนเพียงพอหากเกิดเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อรายได้หรือความเป็นอยู่ของบุคคลในครอบครัว โดยชำระเงินสมทบตะกาฟุล 20 ปีแต่ให้ความคุ้มครองชีวิต จนครบอายุ 95 ปี

- ผลประโยชน์ทางด้านภาษี : ใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 30 ธ.ค. 51

 

 

ระยะเวลาของสัญญาตะกาฟุล
ระยะเวลาของสัญญาตะกาฟุล  ครบอายุ   95  ปี
ระยะเวลาชำระเงินสมทบตะกาฟุล     20   ปี

 

หลักเกณฑ์ในการขอสมัครเป็นสมาชิกตะกาฟุล

  1. อายุเริ่มของสมาชิกตะกาฟุล :  1 ปี – 65 ปี
  2. การชำระเงินสมทบตะกาฟุล :  รายปี, ราย 6 เดือน, ราย 3 เดือน และ รายเดือน
  3. หลักประกันตะกาฟุลขั้นต่ำ :  150,000 บาท
  4. การตรวจสุขภาพ  :  เป็นไปตามระเบียบบริษัท
  5. บริษัทสามารถพิจารณารับสมัครเป็นสมาชิกตะกาฟุล กรณีที่ต่ำกว่ามาตรฐานได้ (Sub-Standard)
  6. นำเสนอได้กับทุกศาสนา
  7. สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมตะกาฟุลแนบท้ายได้

 

 

 

ผลประโยชน์ตามสัญญาตะกาฟุลในขณะที่สัญญาตะกาฟุลมีผลบังคับ


กรณีสมาชิกตะกาฟุลเสียชีวิต
หากสมาชิกตะกาฟุลเสียชีวิต บริษัทจะมอบฮิบะห์เท่ากับจำนวนเงินหลักประกันตะกาฟุลหรือมูลค่าเวนคืนขณะนั้นหรือ 101% ของจำนวนเงินหลักประกันตะกาฟุลที่สมาชิกได้ชำระไว้แล้วตามแต่จำนวนใดจะมากกว่า และเงินปันผลพิเศษ(ถ้ามี) ให้แก่ผู้รับประโยชน์


กรณีสมาชิกตะกาฟุลมีชีวิตอยู่
หากสมาชิกตะกาฟุลมีชิวิตอยู่จนถึงวันครบกำหนดสัญญา บริษัทจะมอบฮิบะห์เท่ากับจำนวนเงินหลักประกันตะกาฟุล หรือ 101% ของจำนวนเงินหลักประกันตะกาฟุลที่สมาชิกได้ชำระไว้แล้วตามแต่จำนวนใดจะมากกว่า และเงินปันผลพิเศษ(ถ้ามี) ให้แก่สมาชิกตะกาฟุล

 

หมายเหตุ : แบบตะกาฟุลคุ้มครองตลอดชีพ 95/20 นี้เป็นไปตามเงื่อนไขทั่วไปแห่งสัญญาตะกาฟุล ประเภทสามัญ (มีแบบสัญญาตะกาฟุลใช้เงินสำเร็จและสัญญาตะกาฟุลแบบขยายเวลา) โดยมีข้อกำหนดทั่วไปเพิ่มหรือเปลี่ยนจากแบบตะกาฟุลเดิมที่เป็นประเภทสามัญ ดังนี้

-  การเปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ใช้เงินสำเร็จโดยอัตโนมัติ

-  การเปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ใช้เงินสำเร็จ

-  การเปลี่ยนเป็นการประกันภัยแบบขยายเวลา

-  การกลับคืนสู่สภาวะเดิมของกรมธรรม์

-  การต่ออายุกรมธรรม์

 

 ** เงินสมทบตะกาฟุลของแบบตะกาฟุลนี้สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประกาศอธิบดี   กรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 30 ธ.ค. 51 **

  

โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในสัญญาตะกาฟุล 

 

© 2555 บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต Login