ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : ผลิตภัณฑ์ตะกาฟุล
25 Latest Articles
เมืองไทยตะกาฟุลเพื่ออุบัติเหตุกลุ่มโรงเรียน

 

  เลือกแผนสัญญาตะกาฟุลที่เหมาะสมที่สุดในโครงการตะกาฟุลเพื่ออุบัติเหตุกลุ่ม

ความคุ้มครอง

แผน 1

แผน 2

แผน 3

แผน 4

1. ความคุ้มครองอุบัติเหตุ

1.1 เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ

1.2 สูญเสียมือ หรือ เท้า

หรือสายตา 2 ข้าง

1.3 สูญเสียมือ หรือเท้าข้างหนึ่ง

และสายตาอีกข้างหนึ่ง

1.4 สูญเสียมือข้างหนึ่ง และเท้าข้างหนึ่ง

1.5 สูญเสียมือ หรือเท้าข้างหนึ่ง

หรือสายตาเพียงข้างเดียว

 

30,000

30,000

 

30,000

 

30,000

18,000

 

45,000

45,000

 

45,000

 

45,000

27,000

 

60,000

60,000

 

60,000

 

60,000

36,000

 

100,000

100,000

 

100,000

 

100,000

60,000

 

2. ค่ารักษาพยาบาล เนื่องจากอุบัติเหตุ

(ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง)

3,000

4,500

6,000

10,000

จำนวนเงินสมทบต่อคนต่อปี

100

150

200

300

เงินคืนตามหลักตะกาฟุล = 20 % (70 % ของเงินสมทบ – ค่าสินไหมทดแทน)

 

 

 

อาณาเขตความคุ้มครองสัญญาตะกาฟุลอุบัติเหตุกลุ่ม

- •  ทั่วโลก ตลอด 24 ชั่วโมง ระยะเวลา 1 ปี

เกณฑ์อายุที่รับเป็นสมาชิกตะกาฟุล

•  นักเรียน นิสิต นักศึกษา อายุตั้งแต่ 2- 25 ปี

•  อาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ ที่มีอายุระหว่าง 15- 65 ปีบริบูรณ์

•  เป็นกลุ่มนักเรียนของโรงเรียน หรือสถาบันการศึกษาเดียวกันไม่น้อยกว่า 20 คน

 ผลประโยชน์พื้นฐาน

•  การเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ ตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วโลก

•  การสูญเสียอวัยวะ เช่น มือ เท้า สายตา

•  ค่ารักษาพยาบาล อันเนื่องจากอุบัติเหตุ ตามที่ผู้ปกครองนักเรียน นิสิต นักศึกษาได้จ่ายไปจริง ณ คลีนิก หรือสถานพยาบาล ซึ่งทำการรักษา แต่ไม่เกินจำนวนเงินค่ารักษาพยาบาลที่เลือกซื้อไว้กับ บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : ศูนย์บริการลูกค้า บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด
250 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
โทรศัพท์ : 0-2274-9400, 0-2276-1025 โทรสาร : 0-2276-1997-8
เมืองไทย Smile 1766
Email: takaful_office@muangthai.co.th
Website: www.muangthaitakaful.com
© 2555 บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต Login