ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : ผลิตภัณฑ์ตะกาฟุล
25 Latest Articles
แบบตะกาฟุลอิห์ซาน(ปลดหนี้)

 

 

 

ระยะเวลาของสัญญาตะกาฟุล
ระยะเวลาของสัญญาตะกาฟล 2 ปี - 20 ปี
ชำระเงินสมทบตะกาฟุลครั้งเดียว

 

หลักเกณฑ์ในการขอสมัครเป็นสมาชิกตะกาฟุล

  1. อายุเริ่มของสมาชิกตะกาฟุล : 20 ปี - 65 ปี แต่ทั้งนี้เมื่อรวมกับระยะเวลาสัญญาตะกาฟุลแล้วต้องมีอายุไม่เกิน 70 ปี
  2. การชำระเงินสมทบตะกาฟุล : ชำระครั้งเดียว
  3. จำนวนเงินหลักประกันตะกาฟุลขั้นต่ำ : 200,000 บาท
  4. การตรวจสุขภาพ : เป็นไปตามระเบียบบริษัท
  5. บริษัทสามารถพิจารณารับสมัครเป็นสมาชิกตะกาฟุล กรณีที่ต่ำกว่ามาตรฐานได้ (Sub-Standard)
  6. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม
  7. นำเสนอได้กับทุกศาสนา

 

 

 

ผลประโยชน์ตามสัญญาตะกาฟุลในขณะที่สัญญาตะกาฟุลมีผลบังคับ


1. กรณีสมาชิกตะกาฟุลเสียชีวิต

ในกรณีที่สมาชิกตะกาฟุลเสียชีวิต และบริษัทได้รับหลักฐานพิสูจน์การมรณกรรมของสมาชิกตะกาฟุลตามแบบและวิธีการที่บริษัทกำหนดจนครบถ้วนแล้ว บริษัทจะมอบฮิบะห์เท่ากับจำนวนเงินหลักประกันตะกาฟุลของเดือนที่สมาชิกตะกาฟุลเสียชีวิต ตามจำนวนที่ได้ระบุไว้ในตารางแสดงจำนวนเงินหลักประกันตะกาฟุลที่ลดลง และเงินปันผลพิเศษ (ถ้ามี) ให้แก่ผู้รับประโยชน์ ในอัตราส่วนตามที่ระบุไว้ หรือเท่า ๆ กัน หากมิได้ระบุอัตราส่วนไว้ เว้นแต่ในภายหลังได้มีการเปลี่ยนแปลงผู้รับประโยชน์ และสมาชิกตะกาฟุลได้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้บริษัททราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมเอกสารประกอบตามที่บริษัทระบุ

 

2. กรณีทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร

2.1 ในกรณีที่สมาชิกตะกาฟุลตกเป็นบุคคลทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร โดยพิสูจน์ได้ว่าเกิดการทุพพลภาพขึ้นก่อนถึงวันครบรอบปีของสัญญาตะกาฟุลที่สมาชิกตะกาฟุลจะมีอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ และการทุพพลภาพนั้นเกิดขึ้นต่อเนื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 180 วัน และบริษัทได้รับหลักฐานพิสูจน์ความทุพพลภาพจากสมาชิกตะกาฟุลโดยครบถ้วน พร้อมทั้งพิจารณาแล้วว่าสมาชิกตะกาฟุลเป็นผู้ที่ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร บริษัทจะมอบฮิบะห์เท่ากับจำนวนเงินหลักประกันตะกาฟุลที่ลดลงของเดือนที่สมาชิกตะกาฟุลเริ่มต้นทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรตามตารางจำนวนเงินหลักประกันตะกาฟุลที่ลดลง ให้แก่ผู้รับประโยชน์ และบริษัทจะจ่ายเงินปันผลพิเศษ (ถ้ามี) ให้แก่สมาชิกตะกาฟุล และให้ถือว่าสัญญาของสมาชิกตะกาฟุลสิ้นสุด
2.2 ในกรณีที่สมาชิกตะกาฟุลตกเป็นบุคคลทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร เนื่องจากเกิดการสูญเสียที่สามารถพิสูจน์ได้อย่างชัดเจน หรือมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ชัดเจนว่าสมาชิกตะกาฟุลตกเป็นบุคคลทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร บริษัทจะจ่ายมอบฮิบะห์ในกรณีดังกล่าวนี้ เต็มตามจำนวนเงินหลักประกันตะกาฟุลที่ลดลงของเดือนที่สมาชิกตะกาฟุลเริ่มต้นการทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรตามตารางจำนวนเงินหลักประกันตะกาฟุลที่ลดลงให้แก่ผู้รับประโยชน์ และบริษัทจะจ่ายเงินปันผลพิเศษ (ถ้ามี) ให้แก่สมาชิกตะกาฟุล และให้ถือว่าสัญญาของสมาชิกตะกาฟุลสิ้นสุด

3.กรณีสมาชิกตะกาฟุลมีชีวิตอยู่จนถึงวันครบกำหนดสัญญา

บริษัทจะมอบฮิบะห์เท่ากับเงินปันผลพิเศษ (ถ้ามี) ให้แก่สมาชิกตะกาฟุลสมาชิกตะกาฟุลสิ้นสุด

 

 หมายเหตุ : เฉพาะสัญญาตะกาฟุลที่มีระยะเวลาคุ้มครอง 10 ปีขึ้นไป สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 30 ธ.ค.51

 

โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในสัญญาตะกาฟุล

 

 

 

© 2555 บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต Login