ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : ผลิตภัณฑ์ตะกาฟุล
25 Latest Articles
ความคุ้มครองสุขภาพแบบแยกค่าใช้จ่าย

ความคุ้มครองสัญญาเพิ่มเติม ตะกาฟุลสุขภาพแบบแยกค่าใช้จ่าย

ผลประโยชน์ตามสัญญาเพิ่มเติมนี้จะจ่ายให้เมื่อสมาชิกตะกาฟุลเจ็บป่วยเมื่อพ้นระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง ( Waiting Period ) หรือบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ เป็นเหตุให้ต้องเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล ในกรณีที่สมาชิกตะกาฟุล ได้เข้ารับการรักษา เป็นผู้ป่วยภายในของโรงพยาบาล บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ดังต่อไปนี้

 

ตารางผลประโยชน์ของสัญญาเพิ่มเติมตะกาฟุลสุขภาพแยกค่าใช้จ่าย

 

แบบ 400

แบบ 600

แบบ 800

แบบ 1000

แบบ 1500

แบบ 2000

แบบ 2500

แบบ 3000

แบบ
4000

แบบ 5000

ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจำวันต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 120 วัน) ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง

400

600

800

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

4,000

5,000

ค่าแพทย์ตรวจรักษาในโรงพยาบาลประจำวันต่อวัน ( สูงสุดไม่เกิน 120 วัน) ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง

300

400

500

600

700

800

850

900

1,000

1,000

ค่าแพทย์ผ่าตัด และหัตถการต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง สูงสุดไม่เกิน

25,000

30,000

35,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

100,000

ค่าแพทย์วิสัญญี ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง

3,000

3,500

4,000

4,500

6,000

7,000

7,000

7,000

8,000

9,000

ค่าห้องผ่าตัด และอุปกรณ์ในห้องผ่าตัด ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง

3,000

3,500

4,000

4,500

6,000

7,000

7,000

7,000

8,000

9,000

ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินขณะเป็นผู้ป่วยนอก ( เนื่องจากอุบัติเหตุ) ต่อการบาดเจ็บแต่ละครั้ง

2,000

2,500

3,000

3,500

5,000

6,500

8,000

8,000

9,000

10,000

ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆในโรงพยาบาล ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง

7,000

9,000

12,000

15,000

20,000

20,000

25,000

25,000

30,000

40,000

ค่าตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยาและการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ผู้ป่วยนอกต่อการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยแต่ละครั้ง

2,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

4,000

5,000

 ในกรณีที่สมาชิกตะกาฟุลต้องได้รับการรักษาในห้องผู้ป่วยหนัก ( ไอ.ซี.ยู) ผลประโยชน์ค่าห้องค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจำวัน ตามตารางผลประโยชน์จะเป็น 2 เท่า โดยจะจ่ายให้สูงสุดไม่เกิน 7 วัน ในยามต้องรักษาตัว ไม่ว่าจะจากอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วย
เมืองไทยตะกาฟุลดูแลท่านในเรื่องค่าใช้จ่าย

 

© 2555 บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต Login