ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : ผลิตภัณฑ์ตะกาฟุล
25 Latest Articles
สัญญาเพิ่มเติมตะกาฟุล ความคุ้มครองโรคมะเร็ง

เงื่อนไข การสมัครเป็นสมาชิกตะกาฟุล
1. ระยะเวลาของสัญญาตะกาฟุล : เป็นไปตามสัญญาตะกาฟุลหลัก
2. ระยะเวลาชำระเงินสมทบตะกาฟุล : เป็นไปตามสัญญาตะกาฟุลหลัก
3. อายุที่รับเป็นสมาชิกตะกาฟุล : 18 – 60 ปี คุ้มครองถึงอายุ 71 ปี
4. การชำระเงินสมทบตะกาฟุล : รายปี, ราย 6 เดือน, ราย 3 เดือน, รายเดือน อัตราเงินสมทบตะกาฟุลจะ เปลี่ยนแปลงไปตามอายุของสมาชิกตะกาฟุล
5. สามารถซื้อแนบท้ายสัญญาตะกาฟุลหลัก ทั้งที่เป็นสัญญาตะกาฟุลใหม่หรือสัญญาตะกาฟุลที่มีผลบังคับอยู่แล้ว
6. สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมตะกาฟุล ความคุ้มครองโรคมะเร็งได้มากกว่า 1 สัญญา

เมื่อรวมจำนวนเงินหลักประกันตะกาฟุลของสัญญาเพิ่มเติมตะกาฟุล ความคุ้มครองโรคมะเร็งกับจำนวนเงินหลักประกันตะกาฟุลของสัญญาเพิ่มเติมตะกาฟุลโรคร้ายแรง และสัญญาเพิ่มเติมตะกาฟุล โรคมะเร็งอื่นในแต่ละสัญญาแล้ว จำนวนเงินหลักประกันตะกาฟุลรวมของสัญญาเพิ่มเติมเหล่านี้ต้องไม่เกิน 5 เท่าของจำนวนเงินหลักประกันตะกาฟุลของสัญญาตะกาฟุลหลักแต่ละสัญญา และเมื่อรวมทุกสัญญาต้องไม่เกิน 2,000,000 บาทต่อสมาชิกตะกาฟุลแต่ละคน

 

 

 

 

 

 

 

 

ความคุ้มครองสัญญาเพิ่มเติมตะกาฟุล ความคุ้มครองโรคมะเร็ง

 

รายละเอียดของผลประโยชน์ (บาท)

แบบผลประโยชน์

300,000

500,000

1,000,000

2,000,000

1. โรคมะเร็งระยะไม่ลุกลาม*

45,000

75,000

150,000

300,000

2. โรคมะเร็งระยะลุกลาม**

300,000

500,000

1,000,000

2,000,000

 3. ผลประโยชน์รายวันกรณีเข้ารับการรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยในของโรงพยาบาล

    จากโรคมะเร็ง (สูงสุดไม่เกิน 180 วัน) ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง***

1,000

2,000

5,000

10,000

* ภายหลังจาก 60  วัน นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมตะกาฟุลนี้ หรือหากมีการต่ออายุสัญญาเมื่อสัญญาเพิ่มเติมตะกาฟุลสิ้นผลบังคับ (Reinstatement) ให้นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามการต่ออายุครั้งสุดท้าย หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินหลักประกันตะกาฟุลของสัญญาเพิ่มเติมตะกาฟุลนี้ แล้วแต่วันใดจะเกิดขึ้นภายหลัง

** ภายหลังจาก 60 วัน นับจากวันที่ได้รับการวินิจฉัยและหรือการยืนยันจากแพทย์ว่าเป็นโรคมะเร็งระยะไม่ลุกลามตามรายละเอียดของผลประโยชน์ ข้อ 1 หรือ วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือหากมีการต่ออายุสัญญาเมื่อสัญญาเพิ่มเติมสิ้นผลบังคับ (Reinstatement) ให้นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามการต่ออายุครั้งสุดท้าย หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินหลักประกันตะกาฟุลของสัญญาเพิ่มเติมนี้ แล้วแต่วันใดจะเกิดขึ้นภายหลัง*** หากเข้ารับการรักษาตัวในห้องผู้ป่วยหนัก (ไอ.ซี.ยู) หรือเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลในต่างประเทศ บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์รายวันเป็น 2 เท่า สูงสุดไม่เกิน 30 วัน ต่อการเจ็บป่วยครั้งใดครั้งหนึ่ง และบริษัทจะจ่ายผลประโยชน์รายวัน รวมสูงสุด 180 วันต่อการเจ็บป่วยครั้งใดครั้งหนึ่ง

 

รายละเอียดของผลประโยชน์

 

1. โรคมะเร็งระยะไม่ลุกลาม

กรณีที่สมาชิกตะกาฟุลได้รับการวินิจฉัยและหรือยืนยันจากแพทย์และบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าการวินิจฉัยและหรือการยืนยันจากแพทย์นั้น สมาชิกตะกาฟุลเป็นโรคมะเร็งระยะไม่ลุกลาม  บริษัทจะจ่ายเงินผลประโยชน์โรคมะเร็งระยะไม่ลุกลาม ให้แก่สมาชิกตะกาฟุลตามที่ระบุในตารางความคุ้มครอง ข้อ 1 โดยผลประโยชน์ข้อนี้จะจ่ายเพียงครั้งเดียวเท่านั้น และถือว่าผลประโยชน์โรคมะเร็งระยะไม่ลุกลามสิ้นสุดลง

 

2. โรคมะเร็งระยะลุกลาม            

            กรณีที่สมาชิกตะกาฟุลได้รับการวินิจฉัยและหรือยืนยันจากแพทย์และบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าการวินิจฉัยนั้น สมาชิกตะกาฟุลเป็นโรคมะเร็งระยะลุกลาม  บริษัทจะจ่ายเงินผลประโยชน์โรคมะเร็งระยะลุกลามให้แก่สมาชิกตะกาฟุลตามที่ระบุในตารางความคุ้มครอง ข้อ 2 โดยผลประโยชน์ข้อนี้จะจ่ายเพียงครั้งเดียวเท่านั้น และถือว่าผลประโยชน์โรคมะเร็งระยะไม่ลุกลาม และโรคมะเร็งระยะลุกลามสิ้นสุดลง

            สมาชิกตะกาฟุล หรือตัวแทนของสมาชิกตะกาฟุล จะต้องยื่นหลักฐานการวินิจฉัยโรคมะเร็งที่ได้รับความคุ้มครอง ตามรายละเอียดของผลประโยชน์ ข้อ 1 และ 2 ของแพทย์ต่อบริษัท ในขณะที่สมาชิกตะกาฟุลยังคงมีชีวิตอยู่ ทั้งนี้บริษัทจะไม่ให้ความคุ้มครองหากการวินิจฉัยโรคมะเร็งเกิดขึ้นภายหลังจากสมาชิกตะกาฟุลเสียชีวิต

 

3. ผลประโยชน์รายวันกรณีเข้ารับการรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยในของโรงพยาบาล จากโรคมะเร็ง

3.1 กรณีที่สมาชิกตะกาฟุลเข้ารับการรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยในของโรงพยาบาล ตามความจำเป็นทางด้านการแพทย์ ซึ่งเป็นผลโดยตรงจากโรคมะเร็งระยะไม่ลุกลาม หรือ โรคมะเร็งระยะลุกลามที่ได้รับความคุ้มครอง ตามรายละเอียดของผลประโยชน์ ข้อ 1 และ 2 บริษัทจะจ่ายเงินผลประโยชน์รายวัน ตามที่ระบุในตารางความคุ้มครองข้อ 3

3.2 กรณีที่สมาชิกตะกาฟุลเข้ารับการรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยในของโรงพยาบาล ตามความจำเป็นทางด้านการแพทย์ ซึ่งเป็นผลโดยตรงจากโรคมะเร็งระยะไม่ลุกลามหรือ โรคมะเร็งระยะลุกลามที่ได้รับความคุ้มครอง ที่ระบุในรายละเอียดของผลประโยชน์ ข้อ 1 และ 2 ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

3.2.1 เข้ารับการรักษาตัวในห้องผู้ป่วยหนัก (ไอ.ซี.ยู) หรือ

3.2.2 เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลในต่างประเทศ

บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์เพิ่มเติมให้อีกหนึ่งเท่าของผลประโยชน์รายวัน โดยเมื่อรวมกับผลประโยชน์รายวันในข้อ 3.1 แล้ว จะจ่ายให้ไม่เกินวันละ 2 เท่าของผลประโยชน์รายวันและสูงสุดไม่เกิน 30 วัน ต่อการเจ็บป่วยครั้งใดครั้งหนึ่ง

บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์รายวันสูงสุด ตามข้อ 3.1 และข้อ 3.2 ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาลครั้งใดครั้งหนึ่ง ที่เป็นผลจากโรคมะเร็งเดียวกัน รวมกันแล้วไม่เกิน 180 วัน

ทั้งนี้ความคุ้มครองของผลประโยชน์ ข้อ 3 จะสิ้นสุดลง ณ วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่สมาชิกตะกาฟุลได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งระยะลุกลาม และถือว่าสัญญาเพิ่มเติมตะกาฟุลนี้ได้สิ้นผลบังคับ

 

 

ข้อยกเว้นความคุ้มครองโรคมะเร็ง มีทั้งหมด 6 ข้อ เช่น

ไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง ซึ่งเกิดขึ้นโดยทางตรง หรือทางอ้อม ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน อันเนื่องมาจากสาเหตุดังต่อไปนี้

การฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง หรือพยายามกระทำเช่นว่านั้น

สมาชิกตะกาฟุลปฏิเสธไม่ยอมรับการรักษา แนะนำ หรือ ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ เป็นต้น

 

   -  ข้อยกเว้นสำหรับผลประโยชน์รายวันกรณีเข้ารับการรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยในของโรงพยาบาล จากโรคมะเร็ง มีทั้งหมด 7 ข้อ เช่น

ไม่คุ้มครองผลประโยชน์รายวันกรณีเข้ารับการรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยในของโรงพยาบาล จากโรคร้ายแรงที่ได้รับความคุ้มครอง ซึ่งเกิดขึ้นโดยทางตรง หรือทางอ้อม ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน อันเนื่องมาจากสาเหตุดังต่อไปนี้

การเข้ารับการรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยในของโรงพยาบาล ที่ไม่ได้เป็นผลโดยตรงจากโรคร้ายแรงที่ได้รับความคุ้มครอง ตามรายละเอียดของผลประโยชน์ ข้อ 1 และ 2

การเข้ารับการรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยในของโรงพยาบาล ซึ่งไม่ใช่ความจำเป็นทางการแพทย์ หรือไม่เป็นมาตรฐานทางการแพทย์ เป็นต้น


 

เงินสมทบตะกาฟุลของสัญญาเพิ่มเติมตะกาฟุลนี้ไม่สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประกาศ อธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 30 ธ.ค. 51

 

 

 

 

© 2555 บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต Login