ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : ผลิตภัณฑ์ตะกาฟุล
25 Latest Articles
สัญญาเพิ่มเติมตะกาฟุล การยกเว้นเงินสมทบของสมาชิก

ระยะเวลาชำระเงินสมทบตะกาฟุล

1 ปี - 5 ปี

6 ปี - 10 ปี

11 ปี - 15 ปี

16 ปี - 20 ปี

21 ปี - 25 ปี

26 ปี - 30 ปี

31 ปี - 35 ปี

36 ปี - 40 ปี

41 ปี - 45 ปี

 

เงื่อนไข การสมัครเป็นสมาชิกตะกาฟุล

1. ระยะเวลาสัญญาตะกาฟุล : ขึ้นอยู่กับระยะเวลาชำระเงินสมทบตะกาฟุลของสัญญาตะกาฟุลหลักที่สัญญาเพิ่มเติม
ตะกาฟุลนี้แนบท้ายอยู่แต่ไม่เกินอายุสูงสุดที่บริษัทสามารถให้ความคุ้มครองได้
2. อายุเริ่มของสมาชิกตะกาฟุล : 15 ปี – 59 ปี
3. การชำระเงินสมทบตะกาฟุล : รายปี, ราย 6 เดือน, ราย 3 เดือน, รายเดือน (เป็นไปตามสัญญาตะกาฟุลหลัก)สัญญาเพิ่มเติมนี้เป็นสัญญาแนบท้ายสัญญาตะกาฟุลหลัก ซึ่งสมาชิกตะกาฟุลจะต้องชำระเงินสมทบตะกาฟุลทุกปี
4. การตรวจสุขภาพ : เป็นไปตามระเบียบการตรวจสุขภาพของบริษัท โดยพิจารณาจากจำนวนเงิน
หลักประกันตะกุลฟุล ของกรมธรรม์หลัก

 

ผลประโยชน์ของสัญญาเพิ่มเติม

        หากสมาชิกตะกาฟุลได้รับบาดเจ็บ  หรือเจ็บป่วยจนกลายเป็นบุคคลทุพพลภาพโดยสิ้นเชิงถาวร และบริษัทฯได้รับหลักฐานการพิสูจน์โดยครบถ้วนแล้ว บริษัทฯ จะยกเว้นการชำระเงินสมทบตะกาฟุลของสัญญาตะกาฟุลฉบับนี้  และเงินสมทบตะกาฟุลสำหรับสัญญาตะกาฟุลที่ครบกำหนดชำระในระหว่างที่ทุพพลภาพจนถึงสิ้นสุดระยะเวลาการชำระเงินสมทบตะกาฟุล

       ทุพพลภาพโดยสิ้นเชิงถาวร หมายถึง ทุพพลภาพจนไม่สามารถประกอบอาชีพใดๆ ได้โดยเกิดขึ้นต่อเนื่องเป็นเวลาอย่างน้อย 180 วัน  และไม่มีทางหายเป็นปกติได้ หรือกรณีดังต่อไปนี้

·  ตาบอดทั้งสองข้าง

·  การตัดออก หรือการสูญเสียสมรรถภาพการทำงานโดยสิ้นเชิงถาวรของมือหรือเท้าทั้งสองข้าง

·  การตัดออก หรือการสูญเสียสมรรถภาพการทำงานโดยสิ้นเชิงถาวรของมือข้างใดข้างหนึ่งและเท้าข้างใดข้างหนึ่ง

·  ตาบอดข้างใดข้างหนึ่ง และการตัดออกหรือการสูญเสียสมรรถภาพการทำงานโดยสิ้นเชิงถาวรของมือหรือเท้าข้างใดข้างหนึ่ง

       สัญญาเพิ่มเติมตะกาฟุลผลประโยชน์การยกเว้นเงินสมทบตะกาฟุลของสมาชิกตะกาฟุลนี้ จะมีการคำนวณเงินปันผลพิเศษ โดยเงินปันผลพิเศษ (ถ้ามี) จะจ่ายในกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้

1.จ่ายให้สมาชิกตะกาฟุล ณ วันครบกำหนดสัญญาตะกาฟุล ดังนี้

   1.1 สัญญาเพิ่มเติมตะกาฟุลนี้สิ้นสุดผลบังคับเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาชำระเงินสมทบตะกาฟุลของสัญญาตะกาฟุลที่สัญญาเพิ่มเติมตะกาฟุลฉบับนี้แนบท้ายอยู่ หรือ

   1.2 สัญญาเพิ่มเติมตะกาฟุลนี้สิ้นสุดผลบังคับในวันครบรอบปีสัญญาตะกาฟุลหลักที่สมาชิกตะกาฟุลมีอายุครบ 60 ปี

2.จ่ายให้ผู้รับประโยชน์หากสมาชิกตะกาฟุลเสียชีวิตในขณะที่สัญญาเพิ่มเติมตะกาฟุลนี้มีผลบังคับ

      ในกรณีที่สัญญาเพิ่มเติมตะกาฟุลนี้หรือสัญญาตะกาฟุลที่สัญญาเพิ่มเติมตะกาฟุลนี้แนบท้ายอยู่ขาดอายุหรือถูกเวนคืนก่อนวันครบกำหนดสัญญาจะไม่มีการจ่ายเงินปันผลพิเศษ

 

 

ข้อยกเว้นความคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมมีทั้งหมด 5 ข้อ ดังนี้

   ไม่คุ้มครองการทุพพลภาพอันเนื่องมาจากสาเหตุดังนี้

       1. สมาชิกตะกาฟุลพยายามฆ่าตัวตายด้วยใจสมัคร  หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง

       2.  การบาดเจ็บทางร่างกาย ที่ได้รับผลอันสืบเนื่องมาจากการเดินทางโดยเครื่องบินชนิดใด ๆ ที่มิใช่เป็นสายการบินพาณิชย์ที่บินอยู่เป็นปกติตามกำหนดหรือในฐานะเจ้าหน้าที่ประจำ

      3. สงครามไม่ว่าจะประกาศหรือไม่ประกาศก็ตาม  จลาจล  กบฏ  ปฏิวัติหรือรัฐประหาร

      4. สมาชิกตะกาฟุลก่ออาชญากรรม  หรือขณะถูกจับกุม  หรือหลบหนีการจับกุม

      5. การกระทำของสมาชิกตะกาฟุลขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์ของสุรา หรือยาเสพติดให้โทษร้ายแรงจนไม่สามารถครองสติได้

คำว่า ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรานั้น ในกรณีที่มีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือด ตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ขึ้นไป

© 2555 บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต Login