ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : ผลิตภัณฑ์ตะกาฟุล
25 Latest Articles
สัญญาเพิ่มเติมตะกาฟุลทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร (TPD)

เงื่อนไข การสมัครเป็นสมาชิกตะกาฟุล
1. ระยะเวลาของสัญญาตะกาฟุล : เป็นไปตามสัญญาตะกาฟุลหลัก
2. ระยะเวลาชำระเงินสมทบตะกาฟุล : เป็นไปตามสัญญาตะกาฟุลหลัก
3. อายุที่รับเป็นสมาชิกตะกาฟุล : 18 – 65 ปี คุ้มครองถึงอายุ 70 ปี
4. การชำระเงินสมทบตะกาฟุล : รายปี, ราย 6 เดือน, ราย 3 เดือน, รายเดือน
5. จำนวนเงินหลักประกันตะกาฟุลขั้นต่ำ : 100,000 บาท
6. สมาชิกตะกาฟุลสามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมตะกาฟุล ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรได้มากกว่า 1 สัญญา

ทั้งนี้เมื่อรวมจำนวนเงินหลักประกันตะกาฟุลของสัญญาเพิ่มเติมในแต่ละสัญญาแล้ว จำนวนเงินหลักประกัน
ตะกาฟุลรวมต้องไม่เกินจำนวนเงินหลักประกันตะกาฟุลของสัญญาตะกาฟุลหลักแต่ละสัญญา และรวมทุกสัญญาต้องไม่เกิน 2,000,000 บาทต่อสมาชิกตะกาฟุลแต่ละคน
7. สามารถซื้อแนบท้ายสัญญาตะกาฟุลหลัก ทั้งที่เป็นสัญญาตะกาฟุลใหม่หรือสัญญาตะกาฟุลที่ผลบังคับอยู่แล้ว กรณีซื้อแนบท้ายสัญญาตะกาฟุลเดิมที่มีผลบังคับ ถ้าเกินระยะเวลา 90 วัน นับจากวันเริ่มสัญญาตะกาฟุลจะต้องตรวจสุขภาพ

 

ผลประโยชน์ของสัญญาเพิ่มเติม

     หากสมาชิกตะกาฟุลตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงหรือสูญเสียอวัยวะตามเงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนด  และบริษัทฯได้รับหลักฐานพิสูจน์ความทุพพลภาพพร้อมทั้งพิจารณาแล้วว่าสมาชิกตะกาฟุลเป็นที่ผู้ที่ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง   บริษัทฯจะจ่ายเงินปันผลพิเศษ (ถ้ามี) พร้อมกับจำนวนเงินหลักประกันตะกาฟุล  และให้ถือว่าสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายสิ้นสุดผลบังคับ

หมายเหตุ :

·         ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง อันเป็นผลมาจากการบาดเจ็บ หรือการเจ็บป่วย ที่ทำให้เกิดเหตุดังต่อไปนี้

            1. ไม่สามารถทำงาน หรือไม่สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันดังต่อไปนี้ ตั้งแต่ 3 ใน 6 อย่างขึ้นไป ได้ด้วยตนเองเป็นเวลาต่อเนื่องกันอย่างน้อย 180 วัน

1.1)  ความสามารถในการเคลื่อนย้าย

1.2)  ความสามารถในการเดินหรือเคลื่อนที่

1.3)  ความสามารถในการแต่งกาย

1.4)  ความสามารถในการอาบน้ำชำระร่างกาย

1.5)  ความสามารถในการรับประทานอาหาร

1.6)  ความสามารถในการขับถ่าย

            เว้นแต่สมาชิกตะกาฟุลได้เสียชีวิตลงก่อนครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวหรือเป็นผลสืบเนื่องโดยตรงจากความคุ้มครองนี้ หรือเกิดการสูญเสียที่สามารถพิสูจน์ได้อย่างชัดเจน หรือมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ชัดเจนว่าสมาชิกตะกาฟุลตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง              

            2. สูญเสียอวัยวะกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

                        2.1) สูญเสียสายตาทั้งสองข้าง

                        2.2) สูญเสียมือสองข้าง หรือเท้าสองข้าง หรือมือหนึ่งข้างและเท้าหนึ่งข้าง

                        2.3) สูญเสียสายตาหนึ่งข้างและสูญเสียมือหนึ่งข้าง หรือสูญเสียสายตาหนึ่งข้างและเท้าหนึ่งข้าง

 

·         เงินปันผลพิเศษ (ถ้ามี) จะจ่ายในกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้

            1. จ่ายให้สมาชิกตะกาฟุล ณ วันครบกำหนดสัญญาตะกาฟุล เมื่อสัญญาเพิ่มเติมตะกาฟุลนี้ได้มีผลบังคับจนถึงวันครบกำหนดสัญญาตะกาฟุลที่สัญญาเพิ่มเติมตะกาฟุลนี้แนบท้ายอยู่ หรือสัญญาเพิ่มเติมตะกาฟุลนี้ได้สิ้นสุดผลบังคับในวันครบรอบปีสัญญาตะกาฟุลที่สมาชิกตะกาฟุลมีอายุครบ 70 ปี 

            2. จ่ายให้สมาชิกตะกาฟุล หากสมาชิกตะกาฟุลตกเป็นบุคคลทุพพลภาพ ตามที่ระบุในเงื่อนไขความคุ้มครอง

            3. จ่ายให้ผู้รับประโยชน์หากสมาชิกตะกาฟุลเสียชีวิตในขณะที่สัญญาเพิ่มเติมตะกาฟุลนี้มีผลบังคับ

            ทั้งนี้ในกรณีที่สัญญาเพิ่มเติมตะกาฟุลนี้หรือสัญญาตะกาฟุลที่สัญญาเพิ่มเติมตะกาฟุลนี้แนบท้ายอยู่ขาดอายุหรือถูกเวนคืน ก่อนวันครบกำหนดสัญญาตะกาฟุลจะไม่มีการจ่ายเงินปันผลพิเศษ

 

ข้อยกเว้นความคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมมีทั้งหมด 6 ข้อ ดังนี้

  ไม่คุ้มครองถ้าการเจ็บป่วยหรือความบาดเจ็บที่เกิดขึ้นนั้นสืบเนื่องมาจากสาเหตุ

      1.การทำร้ายร่างกายตนเอง หรือการพยายามทำร้ายร่างกายตนเอง ไม่ว่าจะกระทำโดยตนเอง หรือยินยอมให้ผู้อื่นกระทำ ไม่ว่าจะอยู่ในระหว่างวิกลจริตหรือไม่ ก็ตาม

      2.การตั้งครรภ์

      3.สงคราม (ไม่ว่าจะประกาศหรือไม่ก็ตาม) การรุกราน หรือการกระทำของศัตรูต่างชาติ สงครามกลางเมือง การปฏิวัติ การกบฏ การที่ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาดลุกฮือ ขึ้นต่อต้านรัฐบาล การจลาจล การนัดหยุดงาน

      4.ขณะที่สมาชิกตะกาฟุลก่ออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุมโดยเจ้าหน้าที่เพราะการก่ออาชญากรรมนั้น

      5.หากสมาชิกตะกาฟุลตกเป็นบุคคลทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร ด้วยการเจ็บป่วยหรือความบาดเจ็บที่สมาชิกตะกาฟุลได้เป็นมาก่อนวันที่บริษัทตกลงรับสมัครเป็นสมาชิกตะกาฟุล หรือวันต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมตะกาฟุลนี้เนื่องจากสัญญาขาดผลบังคับครั้งสุดท้าย

      6.การกระทำของสมาชิกตะกาฟุลขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา หรือยาเสพติดให้โทษร้ายแรงจนไม่สามารถครองสติได้ 

คำว่า ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรานั้น ในกรณีที่มีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือด ตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ขึ้นไป

 

 

 

© 2555 บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต Login