ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : ผลิตภัณฑ์ตะกาฟุล
25 Latest Articles
แบบตะกาฟุลออมทรัพย์ 20/15

 


 

 "วางแผนการออมอย่างเป็นระบบ เพื่ออนาคตที่ดีของครอบครัว"

         

รู้จักเก็บออมจะไม่ยากจน

 

- เน้นการออมทรัพย์พร้อมให้ความคุ้มครองชีวิต

- แบบประกันที่ให้ความคุ้มครอง 20 ปี ชำระเงินสมทเพียง 15 ปี

- ผลประโยชน์ทางด้านภาษี : สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่172

 

 

 

หลักเกณฑ์ในการขอสมัครเป็นสมาชิกตะกาฟุล

  1. อายุเริ่มของสมาชิกตะกาฟุล : 1 เดือน – 65 ปี
  2. จำนวนเงินหลักประกันตะกาฟุลขั้นต่ำ : 150,000 บาท
  3. การชำระเงินสมทบตะกาฟุล : รายปี, ราย 6 เดือน, ราย 3 เดือนและรายเดือน
  4. การตรวจสุขภาพ : เป็นไปตามระเบียบบริษัทฯ
  5. บริษัทสามารถพิจารณารับสมัครเป็นสมาชิกตะกาฟุล กรณีที่ต่ำกว่ามาตรฐานได้ (Sub-Standard)
  6. สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมตะกาฟุลแนบท้ายได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามเงื่อนไขการพิจารณารับสมัครเป็นสมาชิก ตะกาฟุลของสัญญาเพิ่มเติมนั้น
  7. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม

 

ผลประโยชน์ตามสัญญาตะกาฟุลในขณะที่สัญญาตะกาฟุลมีผลบังคับ


 

1. กรณีสมาชิกตะกาฟุลเสียชีวิต

บริษัทจะมอบฮิบะห์เท่ากับจำนวนเงินหลักประกันตะกาฟุลหรือ มูลค่าเวนคืนขณะนั้น (แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า) และเงินปันผลพิเศษ (ถ้ามี) ให้แก่ผู้รับประโยชน์

 

 2. กรณีสมาชิกตะกาฟุลมีชีวิตอยู่จนถึงวันครบกำหนดสัญญา

บริษัทจะมอบฮิบะห์อย่างน้อยเท่ากับจำนวนเงินหลักประกันตะกาฟุล และเงินปันผลพิเศษ (ถ้ามี) ให้แก่สมาชิกตะกาฟุล 

 

 หมายเหตุ : แบบตะกาฟุลออมทรัพย์ 20/15 นี้เป็นไปตามเงื่อนไขทั่วไปแห่งสัญญาตะกาฟุล ประเภทสามัญ

(แบบมีสัญญาตะกาฟุลใช้เงินสำเร็จและสัญญาตะกาฟุลแบบขยายเวลา) โดยมีข้อกำหนดทั่วไปเพิ่มหรือเปลี่ยนจากแบบตะกาฟุลเดิมที่เป็นประเภทสามัญ ดังนี้

 

- การเปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ใช้เงินสำเร็จโดยอัตโนมัติ

- การเปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ใช้เงินสำเร็จ

- การแปลงเป็นการประกันภัยแบบขยายเวลา

- การกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์

- การต่ออายุกรมธรรม์

 

โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในสัญญาตะกาฟุล

 

© 2555 บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต Login