ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : ผลิตภัณฑ์ตะกาฟุล
25 Latest Articles
ความคุ้มครองสุขภาพแบบวงเงินแน่นอน

ความคุ้มครองสัญญาเพิ่มเติม ตะกาฟุลสุขภาพแบบวงเงินแน่นอน (HB)

 ผลประโยชน์ของสัญญาเพิ่มเติม
1. ในกรณีที่สมาชิกตะกาฟุลได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยเมื่อพ้นระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง ( Waiting Period) จนเป็นเหตุให้ต้องเข้ารับการรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยในของโรงพยาบาลที่  
ได้รับอนุญาตจากกระทรวงสาธารณสุข ตามความจำเป็นทางด้านการแพทย์โดยแพทย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบโรคศิลป์มิใช่ตัวสมาชิกตะกาฟุลเอง บริษัทฯจะจ่ายผลประโยชน์รายวันให้แก่สมาชิกตะกาฟุล ทั้งนี้ผลประโยชน์รายวันที่บริษัทฯจะจ่ายให้ต่อการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยครั้งใดครั้งหนึ่งจะไม่เกิน 365 วัน

 

2. ในกรณีที่สมาชิกตะกาฟุลต้องได้รับการรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยในของโรงพยาบาลตามความจำเป็นทางด้านการแพทย์ตามข้อ 1 บรอษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์เพิ่มเติมให้อีกตามจำนวน และระยะเวลาต่อการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยครั้งใดครั้งหนึ่ง ดังต่อไปนี้
     2.1 เข้ารับการรักษาตัวในห้องผู้ป่วยหนัก (ไอ.ซี.ยู) บริษัทฯจะจ่ายให้อีกหนึ่งเท่าของผลประโยชน์รายวัน หรือ

    

     2.2 เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลนอกประเทศไทย บริษัทฯจะจ่ายให้อีกหนึ่งเท่าของผลประโยชน์รายวัน หรือ     

    

     2.3 เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล และได้รับการทำศัลยกรรมที่จำเป็นต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลตามความจำเป็นทางการแพทย์ บริษัทฯจะจ่ายให้อีกครึ่งเท่าของผลประโยชน์รายวันสูงสุดตามข้อ 2.1,2.2 และ 2.3  ต่อการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยครั้งใดครั้งหนึ่ง รวมกันแล้วบริษัทฯจะจ่ายไม่เกิน 30 วัน  และสูงสุดหนึ่งเท่าของผลประโยชน์รายวัน และผลประโยชน์รายวันสูงสุดทั้งหมดต่อการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยครั้งใดครั้งหนึ่ง รวมกันแล้วบริษัทฯ จะจ่ายไม่เกินไม่เกิน 365 วัน 

 

© 2555 บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต Login