ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : ผลิตภัณฑ์ตะกาฟุล
25 Latest Articles
สัญญาเพิ่มเติมตะกาฟุล ของผู้ชำระเงินสมทบตะกาฟุล(PB)

สัญญาเพิ่มเติมตะกาฟุล ผลประโยชน์การยกเว้นเงินสมทบตะกาฟุลของผู้ชำระเงินสมทบตะกาฟุลเพื่ออนาคตของบุตรหลาน


ความคุ้มครองสัญญาเพิ่มเติมตะกาฟุล
ผลประโยชน์การยกเว้นเงินสมทบตะกาฟุล ของผู้ชำระเงินสมทบตะกาฟุล(PB)
เหมาะสำหรับผู้ที่ออมทรัพย์ให้กับบุตรหลานด้วยสัญญาตะกาฟุล โดยบุตรหลานจะได้รับเงินเมื่อครบกำหนดสัญญา ถึงแม้ว่าผู้ปกครองผู้ชำระเงินสมทบจะจากไปแล้วก็ตาม

ความคุ้มครอง
ขณะที่สัญญาเพิ่มเติมตะกาฟุลฉบับนี้ยังมีผลบังคับอยู่ หากผู้ชำระเงินสมทบตะกาฟุลได้รับบาดเจ็บหรือ เกิดโรคภัยจนกลายเป็นบุคคลทุพพลภาพโดยสิ้นเชิงถาวร หรือถึงแก่มรณกรรม และบริษัทฯได้รับหลักฐานการพิสูจน์โดยครบถ้วนแล้ว บริษัทฯจะยกเว้น การชำระเงินสมทบตะกาฟุลตามสัญญาตะกาฟุลที่สัญญาเพิ่มเติมตะกาฟุลฉบับนี้ต่อท้ายอยู่นับแต่งวดที่ถึงกำหนดชำระ หลังจากผู้ปกครองเสียชีวิต หรือตกเป็นบุคคลทุพพลภาพโดยสิ้นเชิงถาวรจนถึงวันสิ้นสุดสัญญาตะกาฟุล

 

© 2555 บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต Login