ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : ผลิตภัณฑ์ตะกาฟุล
25 Latest Articles
ตะกาฟุลฮิฟาซ 10/10 (มีเงินปันผลพิเศษ)

 

เพราะชีวิตไม่แน่นอน การเตรียมพร้อมเพื่อคนที่คุณรักจึงสำคัญ

 

ระยะเวลาของสัญญา 10 ปี

ระยะเวลาชำระเงินสมทบตะกาฟุล  10 ปี

 

หลักเกณฑ์ในการรับสมัครเป็นสมาชิกตะกาฟุล

1. อายุเริ่มของผู้ขอสมัครเป็นสมาชิกตะกาฟุล     :  30 วัน  - 70 ปี

2. การชำระเงินสมทบตะกาฟุล                        :  รายปีเท่านั้น

3. จำนวนเงินหลักประกันตะกาฟุลขั้นต่ำ             :  50,000 บาท ทั้งนี้ จำนวนเงินสมทบตะกาฟุลรายงวดไม่ต่ำกว่า 200 บาท

4. สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาตะกาฟุลได้ โดยจำนวนเงินหลักประกันตะกาฟุลขั้นต่ำของแบบตะกาฟุลฮิฟาซ 10/10 (มีเงินปันผลพิเศษ) เท่ากับ 50,000 บาท

 

 

 

ผลประโยชน์ตามสัญญาตะกาฟุลในขณะที่สัญญาตะกาฟุลมีผลบังคับ

กรณีสมาชิกตะกาฟุลเสียชีวิต

         หากสมาชิกตะกาฟุลเสียชีวิต บริษัทสัญญาว่าจะมอบฮิบะห์ให้แก่ผู้รับประโยชน์เท่ากับจำนวนเงินหลักประกันตะกาฟุล

หรือมูลค่าเวนคืนขณะนั้น หรือจำนวนเงินสมทบตะกาฟุลที่สมาชิกตะกาฟุลได้ชำระไว้แล้ว ตามแต่จำนวนใดจะมากกว่า และเงินปันผลพิเศษ (ถ้ามี)

กรณีสมาชิกตะกาฟุลมีชีวิตอยู่จนครบกำหนดสัญญาตะกาฟุล

          หากสมาชิกตะกาฟุลมีชีวิตอยู่จนถึงวันครบกำหนดสัญญาตะกาฟุล บริษัทจะมอบฮิบะห์เท่ากับเงินปันผลพิเศษ (ถ้ามี) ให้แก่สมาชิกตะกาฟุล

 

 

 โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในสัญญาตะกาฟุล

© 2555 บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต Login