ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : ข่าวสารตะกาฟุล


Freshy Camp 57 ครั้งที่3

Freshy Camp ณ นริศภูวิว รีสอร์ท อ.ควนโดน จ.สตูล

 

 

 

 

 

     เมืองไทยตะกาฟุล โดยบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศน์ตัวแทนใหม่ (Freshy Camp Takaful) ขึ้นอีกครั้ง ณ นริศภูวิว รีสอร์ท จ.สตูล เพื่อเปิดโอกาสให้ตัวแทนน้องใหม่ในพื้นที่จังหวัดสตูลและจังหวัดใกล้เคียง ได้มีโอกาสรู้จักกับเมืองไทยตะกาฟุล ความถูกต้องตามหลักการศาสนาอิสลามของเมืองไทยตะกาฟุลที่แตกต่างกับแบบประกันทั่วไป เทคนิคการนำเสนอ วิธีการส่งงาน อีกทั้งยังได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีม และการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน นอกจากนั้นยังได้พักผ่อนและสัมผัสกับธรรมชาติที่สวยงามที่ล้อมรอบที่พักอีกด้วย

 

 

© 2555 บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต Login