ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : ข่าวสารตะกาฟุล


เมืองไทยตะกาฟุลมอบฮิบะห์สินไหมโรคร้ายแรง

 

 

 

คุณมะกอเซ็ง  สนิ ผู้บริหารทีมตะกาฟุลมอบฮิบะห์สินไหมโรคร้ายแรงให้กับสมาชิกตะกาฟุล คุณสุกรี  แวโวะ จำนวน 100,000 บาท จากจังหวัดปัตตานี

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคร้ายแรง  จากที่ไม่เคยสนใจเรื่องประกันชีวิต แต่ตัดสินใจทำเพียงเพราะเพื่อนแนะนำและทำเพราะความเกรงใจเท่าน้ั้น 

คุณสุกรีบอกว่าหากวันนั้นไม่ตัดสินใจทำประกัน ก็คงไม่มีใครมาช่วยแบ่งเบาค่ารักษาในวันนี้ 

 

ความเจ็บป่วยนั้นเป็นไปตามพระประสงค์ของอัลลอฮฺ และการหายหรือไม่หายจากการเจ็บป่วย หรือการตาย ก็เป็นพระประสงค์ของอัลลฮฺเช่นกัน

 

“และแน่นอน เราจะทดสอบพวกเจ้าด้วยสิ่งหนึ่งสิ่งใด จากความกลัว ความหิว และด้วยความสูญเสีย (อย่างใดอย่างหนึ่ง) จากทรัพย์สมบัติ ชีวิต และพืชผล และเจ้าจงแจ้งข่าวดีแก่บรรดา ผู้อดทนเถิด คือ บรรดาผู้ที่เมื่อเคราะห์ร้ายประสบแก่พวกเขาแล้ว พวกเขาก็กล่าวว่า แท้จริงเราเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮฺ และแท้จริงพวกเราจะกลับไปยังพระองค์”

 


(อัลบะเกาะเราะฮฺ 2: 155-156)

 

 

© 2555 บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต Login