ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : รู้จักเมืองไทยตะกาฟุล > คณะกรรมการ

 

อาจารย์อรุณ  บุญชม

 

ประธานคณะกรรมการเมืองไทยชารีอะห์

 

- รองประธานคณะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี

 

รศ.ดร.อิสมาแอ  อาลี

 

กรรมการ

 

- รองประธานคณะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี

- รองศาสตราจารย์สาขาวิชากฎหมายอิสลาม

 

รศ.ดร.วินัย  ดะห์ลัน

 

กรรมการ

 

- ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

อาจารย์บรรจง  บินกาซัน

 

กรรมการ

 

- ประธานและวิทยากรโครงการอบรมผู้สนใจอิสลาม มูลนิธิสันติชน

- กรรมการที่ปรึกษากองทุนธนาคารอิสลาม ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

คุณกรรณิการ์  มัสซารี

 

กรรมการและเลขานุการ

 

- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต

- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โรงเรียนอิสลามสันติชน

© 2555 บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต Login