ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : รู้จักเมืองไทยตะกาฟุล > คำนิยาม
 

 
     
 
 
 

บริษัท หมายถึง บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

 
 
 
     
 
 
 
ตะกาฟุล หมายถึง รูปแบบของการประกันที่ศาสนาอิสลามให้การยอมรับจะต้องอยู่บนพื้นฐาน ของการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และร่วมมือระหว่างกัน หลักการตะกาฟุล เปรียบเทียบเสมือนสัญญาระหว่างสมาชิกในกลุ่ม หรือผู้เข้าร่วมโครงการที่ตกลงจะร่วมแบ่งเบาภาระจากความสูญเสียหรือเสียหาย ที่เกิดขึ้นกับสมาชิก เมื่อสมาชิกท่านใดในกลุ่มได้รับความเสียหายหรือสูญเสียตามที่กำหนดไว้ในสัญญา สมาชิกท่านนั้นจะได้รับเงินจำนวนหนึ่งจากกองทุนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากความเสียหายนั้น หรือเป็นการออมเงินร่วมกันในกิจกรรมกิจการที่ศาสนาอิสลามส่งเสริม
 
 
 
     
 
 
 
สัญญาตะกาฟุล หมายถึง เงื่อนไขและข้อกำหนดของสัญญา ตารางสัญญาตะกาฟุลที่ออกโดยบริษัท สัญญาเพิ่มเติมใด ๆ เอกสารแนบท้าย บันทึกสลักหลัง ใบคำของสมัครสมาชิกตะกาฟุล ใบรายงานการตรวจสุขภาพของแพทย์ ใบแถลงสุขภาพ หนังสือคำร้องขอเปลี่ยนแปลง และถ้อยแถลงอื่นใด ที่ผู้สมัครเป็นสมาชิกตะกาฟุลได้ลงนามไว้ ทั้งหมดนี้ให้ถือเป็นสัญญาตะกาฟุลระหว่างสมาชิกและบริษัท
 
 
 
     
 
 
 
สมาชิกตะกาฟุล หมายถึง ผู้เอาประกันภัย
 
 
 
     
 
 
 
ตารางสัญญา
ตะกาฟุล
หมายถึง ตารางแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับสัญญาตะกาฟุลที่ออกโดย บริษัท เพื่อเป็นเอกสารประกอบสัญญาตะกาฟุล และถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาตะกาฟุลนี้
 
 
 
     
 
 
 
ปีสัญญา
ตะกาฟุล
หมายถึง ระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่สัญญาตะกาฟุลมีผลบังคับ หรือนับแต่วันครบรอบปีของสัญญาปีต่อ ๆ ไป
 
 
 
     
 
 
 
เงินสมทบ
ตะกาฟุล
หมายถึง เงินที่สมาชิกตะกาฟุลชำระให้บริษัท เพื่อหลักประกันตะกาฟุล
 
 
 
     
 
 
 
เงินค่าเวนคืน
สัญญาตะกาฟุล
หมายถึง มูลค่าส่วนหนึ่งของเงินสมทบตะกาฟุลที่เกิดขึ้นเมือสมาชิกตะกาฟุลชำระมาระยะหนึ่งหลังจากหักค่าคุ้มครอง และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ซึ่งเป็นสิทธิของสมาชิกตะกาฟุล และสามารถใช้สิทธิได้ ตามที่ระบุไว้ใน สัญญาตะกาฟุล
 
 
 
     
 
 
 
ผลประโยชน์ หมายถึง จำนวนเงินที่บริษัทจ่ายให้ตามเงื่อนไขของสัญญาตะกาฟุล ตามที่ระบุไว้ในตารางสัญญาตะกาฟุล
 
 
 
     
 
 
 
ฮิบะห์
(Hibah)
หมายถึง เงินที่มอบให้สมาชิกตะกาฟุล หรือผู้รับผลประโยชน์
 
 
 
     
 
 
 
รีตะกาฟล
(Retakaful)
หมายถึง การรับประกันภัยต่อตามหลักของตะกาฟุล
 
 
 
     
 
 
 
วะกาละห์
(Wakalah)
หมายถึง หลักการมอบอำนาจ
 
 
 
     
 
 
 
ระยะเวลาของสัญญาตะกาฟุล หมายถึง ระยะเวลาเอาประกันภัย
 
 
 
     
 
 
 
ระยะเวลาชำระเงิน
สมทบตะกาฟุล
หมายถึง ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย
 
 
 
 
 
© 2555 บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต Login