ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : รู้จักเมืองไทยตะกาฟุล > บทความเมืองไทยตะกาฟุล
 

เหตุผลที่ธุรกิจประกันไม่ขัดต่อหลักกฎหมายอิสลาม

เหตุผลที่ธุรกิจประกันไม่ขัดต่อหลักกฎหมายอิสลาม

1. ผู้เข้าร่วมโครงการตะกาฟุลรู้ว่าตัวเองได้มีส่วนในการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์เพื่อนสมาชิกในโครงการ “ตะกาฟล” เป็นจำนวนเท่าใด

2. ผู้เข้าร่วมโครงการตะกาฟุลได้มีหลักประกันในการบรรเทาความเดือดร้อนที่ตัวเองอาจต้องประสบในอนาคต

3. ผู้เข้าร่วมโครงการตะกาฟุลได้มีส่วนในการส่งเสริมธุรกิจที่เป็นระโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ

4. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการฝึกอบรมให้มีจิตวิญญาณ แห่งการร่วมมือกันในทางที่ถูกต้อง ตามครรลองของศาสนาและได้รับผลบุญตอบแทนจากการ “ตะบัรฺรุอ์” ที่ระบุไว้ในสัญญาตะกาฟุล(กรมธรรม์ประกันภัย)

5. ผู้เข้าร่วมโครงการตะกาฟุลครอบครัวได้มีการออมเงินระยะยาวไว้สำหรับตัวเองและลูกหลานในยามชรา

จาก หนังสือทำเนียบบุคคลในสังคมมุสลิมและองค์กรมุสลิม จัดทำโดยสหกรณ์อิสลามสันติชน จำกัด เรื่อง ธุรกิจประกันมัวแต่พูดแต่สิ่งที่ทำไม่ได้ แต่สิ่งที่ทำได้ทำไมไม่ทำ โดย บรรจง บินกาซัน หน้า 304
© 2555 บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต Login