ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : รู้จักเมืองไทยตะกาฟุล > บทความเมืองไทยตะกาฟุล
 

ประโยชน์ของการประกันชีวิต

ประโยชน์ของการประกันชีวิต

สามารถแยกประโยชน์ของการประกันชีวิตได้เป็น 3 ระดับ คือ

1. ประโยชน์ต่อบุคคลและครอบครัว

2. ประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติประโยชน์ต่อบุคคลและครอบครัว


ก. ประโยชน์ต่อบุคคลและครอบครัว

1) ช่วยแบ่งเบาภาระของครอบครัว ในยามที่เจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุในเรื่องค่ารักษาพยาบาล

2) ช่วยให้ภรรยาที่เป็นหม้ายและเด็กกำพร้ามีเงินเลี้ยงชีพไปได้ในระยะเวลาหนึ่งหรือจนกว่าจะสามารถสร้างความมั่นคงได้โดยไม่จำเป็นต้องพึ่งพาคนอื่น

3) ช่วยปลดเปลื้องภาระหนี้สินหากเกิดการสูญเสียกำลังสำคัญของครอบครัว 

 

 

ข. ประโยชน์ในด้านการลงทุน

 


1) เป็นหลักทรัพย์ที่แน่นอนไม่ว่าจะเป็นกรณีอยู่ครบกำหนดหรือเสียชีวิตระหว่างสัญญาเพียงแต่ไม่ขาดส่งการชำระเบี้ยประกัน

2) มีหลักประกันอย่างสมบูรณ์ เพราะบริษัทประกันจะได้รับอนุญาตให้นำไปลงทุนได้ในกิจการที่มั่นคงเท่านั้น

3) ได้รับเงินปันผลตามประเภทของแบบประกัน

4 เงินที่ได้รับเมื่อกรมธรรม์ครบกำหนดมักจะมากกว่าจำนวนเบี้ยประกันที่ส่งรวมกันทั้งหมด
ค. ประโยชน์ในด้านการออม

1) เป็นการเก็บออมที่สม่ำเสมอเพราะมีเงื่อนไขและสัญญาต่อกันระหว่างผู้เอาประกันกับผู้รับประกัน เมื่อถึงกำหนดผู้รับประกันจะมีใบเตือนการชำระเบี้ยแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือมีพนักงานคอยให้ความสะดวกโดยบริการเก็บเงินถึงบ้านเป็นต้น2) มีเงินก้อนสำหรับกองทุนต่างๆ เช่น กองทุนยามเกษียณ กองทุนเพื่อการศึกษาหรือเพื่อการสมรส และกองทุนเพื่อประกอบกิจการต่างๆ เป็นต้น

 

ประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ

ก. ช่วยปลูกฝังนิสัยการออมให้แก่บุคคลทั่วไป สร้างวินัยในการออมไม่ใช้จ่ายในส่วนที่ไม่จำเป็น

ข. การประกันชีวิตช่วยส่งเสริมให้บุคคลมีความรับผิดชอบต่อตนเอง เมื่อถึงวัยชราก็มีเงินจำนวนหนึ่งไว้เลี้ยงดูตนเอง หรือเมื่อเสียชีวิตก็มีเงินสำหรับ ครอบครัวไว้แก้ปัญหาต่างๆ ผลก็คือช่วยให้สังคมโดยทั่วไป มีหลักประกันและช่วยแบ่งเบางานด้านประชาสงเคราะห์ของรัฐบาล
© 2555 บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต Login